Στο ιατρείο παρέχονται οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες:

 • Κλινική Καρδιολογική Εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπέρηχος Καρδιάς - Triplex
 • Δοκιμασία Κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
 • Holter ρυθμού, Καταγραφή 24,48,72 και 96 ωρών
 • Holter Πίεσης
 • Ρύθμιση υπέρτασης και λιπιδίων
 • Προαθλητικός έλεγχος
 • Προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος
 • Καρδιολογικός έλεγχος κατ' οίκον
 • Πιστοποιημένος για συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινιών εξετάσεων σε όλο το φάσμα που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του ιατρείου